Skip to content

Algemene voorwaarden

Rianne van Duinen, gevestigd in Nieuwstadt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14130410 is een coachingspraktijk die begeleiding en coaching aanbiedt aan volwassenen.

 1. Definities

1.     De behandelaar/coach/ondernemer: Rianne van Duinen 

2.     De opdrachtgever/cliënt: de wederpartij van Rianne van Duinen 

3.     Levering: Incidentele adviezen, losse verrichtingen, levering van etherische oliën en/of samenstellingen daarvan, levering van waterfiltersystemen, levering van aardingsproducten, dan wel andere incidentele diensten die door de behandelaar/coach in opdracht van de opdrachtgever/cliënt worden uitgevoerd.

4.     Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Rianne van Duinen en de opdrachtgever/cliënt.

Art. 3. Uitvoering en totstandkoming van de coaching overeenkomst

1.     Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst kan uit een sessie, een traject of een workshop bestaan.

2.     De behandelaar/coach zal de sessies, trajecten of workshops naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.     Opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie, traject of workshop tijdig aan de behandelaar/coach worden medegedeeld.

4.     De behandelaar/coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.     Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie, traject of workshop worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Rianne van Duinen en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

Art. 3a. Uitvoering en totstandkoming van de leveringsovereenkomst

1.     Een overeenkomst tot levering van producten komt tot stand door het plaatsen van een bestelling via de webshop van www.riannevanduinen.nl of door middel van een mondelinge of schriftelijke opdracht tot levering.

2. Bestelde producten worden door een derde partij verstuurd en zullen indien voorradig binnen 2-5 werkdagen worden bezorgd op het door cliënt opgegeven adres.

Art. 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten

Opdrachtgever/cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de behandelaar/coach, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Opdrachtgever/cliënt is gehouden om klachten over geleverde producten onmiddellijk na ontdekking te melden. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij ontbinding van de overeenkomst is de cliënt verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht. Indien de cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na retourontvangst van de producten.

Art. 6. Betaling

Bij een losse sessie geschiedt betaling per factuur of per bestelling via de webshop voor aanvang van de sessie. Bij trajecten en workshops ontvangt u een factuur die voldaan dient te worden voorafgaand aan de eerste sessie of voorafgaand aan de startdatum van de workshop.

Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever/cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de behandelaar/coach te betalen.

Opdrachtgever/cliënt is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het totale overeengekomen bedrag voor het coach traject. Dit geldt ook in het geval van afgesproken deelbetalingen. Wanneer niet tijdig wordt voldaan aan betaaltermijnen komt het traject stil te liggen. De betaalverplichting blijft echter bestaan en het traject wordt pas weer opgepakt nadat alle deelbetalingen voldaan zijn. Er wordt in geen enkel geval restitutie gedaan van (het) betaalde bedrag(en).

Art. 7. Aansprakelijkheid

1.     De aansprakelijkheid van de behandelaar/coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.

2.     De aansprakelijkheid van de behandelaar/coach is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.

3.     Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar/coach is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

4.     De behandelaar/coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen. De behandelaar/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.     De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar/coach aansprakelijk wil stellen.

6.     De behandelaar/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde etherische oliën. De therapeut/coach zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde etherische oliën.

7.     Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.

8.     Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.

Art. 8. Annuleringen

1.     Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

2.     Voor annulering van afspraken gelden de nu volgende annuleringsvoorwaarden:

·       Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.

·       Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

·       Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 24 uur van te voren wordt aangegeven. Gebeurt dit binnen de 24 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consult kosten verschuldigd.

·       De behandelaar/coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.

·       Voorts is de behandelaar/coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar/coach kan worden gevergd.

Art. 9. Tarief

Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van een sessie, traject of workshop worden bevestigd in een mondeling gesprek, een email of in een factuur.

Art. 10. Geschillen

Op de dienstverlening van de behandelaar/coach is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de behandelaar/coach, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.